Om

Anonyme Alkoholikere

leif´s hjemmeside                                med lydbøger til alkoholikere

Denne side er på ingen måde en official A A side, den er ikke godkendt af Genral Service Board eller Anonyme Alkoholikere i Danmark. Siden er ikke associeret med nogen A A-gruppe eller nogen anden A A enhed. Der er flere steder på disse sider omtalt Anonyme Alkoholikere (Store Bog) og anden A A litteratur. Denne og navnet Alcoholics Anonymous ® er registrerede varemærker for Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Disse sider er udelukkende lavet for at hjælpe når blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder, noget sted, søger at finde svar på alkohol relaterede spørgsmål, så en ny måde at leve på, uden at behøve at drikke, kan opnås. Det handler blot om, at en alkoholiker ønsker at hjælpe en anden. Så vi igen kan leve som glade, lykkelige og frie mennesker. Må gud velsigne dig og bevare dig. Leif.

Anonyme Alkoholikeres erklærede formål

Anonyme Alkoholikeres 12 Trin

Anonyme Alkoholikeres 12 Traditioner

Anonyme Alkoholikeres 12 Koncepter

 

Anonyme Alkoholikeres 12 Trin

 

1: Vi indrømmede, vi var magtesløse over for alkohol, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

2: Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3: Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi  opfattede Ham.

4: Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

5: Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6: Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

7: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.

8: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

9: Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

10: Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

11: Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre den.

12: Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og  at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.

 

Anonyme Alkoholikeres erklærede formål

 

Anonyme Alkoholikere

er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. A A klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

A A er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

A A tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere at opnå ædruelighed                                                                                                                                                                 

                                                                                                            Copyright © The AA Grapevine, Inc.

 

Anonyme Alkoholikeres 12 Traditioner

 

1.       Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af

         sammenholdet i A A.

2.       Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud,

         sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun

         betroede tjenere; de bestemmer ikke.

3.       Den eneste betingelse for at blive medlem af A A er et ønske om at holde op med at

         drikke.

4.       Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller

         A A som helhed.

5.       Hver gruppe har kun et hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren,

         som stadig lider.

6.       En A A-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne A A-navnet ud til noget beslægtet

         formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og

         prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

7.       Enhver A A-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

8.       Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer

         kan ansætte kvalificeret personale.

9.       A A som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller

         komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

10.     Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; A A-navnet

         bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

11.      Vor udbredelse af kendskabet til A A er i højere grad baseret på tiltrækning end

         hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet

         altid bevares.

12.     Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder

         os om, at principper går forud for personer.

 

Anonyme Alkoholikeres 12 Koncepter.

 

         De tolv koncepter for Verdensservice

1.       Koncept:

         Det endelige ansvar og den højeste myndighed for A A’s verdensservice bør altid

         ligge i gruppesamvittigheden i hele vort Fællesskab.

2.       Koncept:

         A A’s Servicekonference er - for næsten alle praktiske områder blevet til hele

         Fællesskabets egentlige stemme og samvittighed i Verdensanliggender.

3.       Koncept:

         For at skabe effektiv ledelse foreslås det, at hver del i A A: Servicekonferencen,

         Hovedservicerådet og dets serviceorganer, personale, udvalg og formænd gives en

         traditionsmæssig ”beslutningsret”.

4.       Koncept:

         Gennem hele vor struktur bør vi på alle ansvarlige niveauer opretholde en

         traditionsmæssig ”deltagelsesret”, idet det sikres, at alle får en

         stemmerepræsentation, som står i rimeligt forhold til det ansvar, de udøver.

5.       Koncept:

         I hele vor struktur bør vi opretholde en traditionsmæssig ”klageret”, sådan at vi altid

         sikrer os, at et mindretals mening bliver hørt og personlige klager omhyggeligt bliver

         vurderet.

6.       Koncept:

         Servicekonferencen anerkender, at det primære initiativ og den praktiske

         ansvarlighed i de fleste Verdensserviceanliggender bør varetages af

         Hovedservicerådets medlemmer, idet de handler på vegne af Servicekonferencen.

7.       Koncept:

         Servicehåndbogen giver Hovedservicerådet fuldmagt til at forestå og lede alle

         anliggender i A A-service. Servicehåndbogen er konferencegodkendt, men ikke et

         lovfæstet dokument. Når det gælder dens effektuering hviler det på tradition og AA’s

         økonomiske evne.

8.       Koncept:

         Med hensyn til større sager af generel betydning og når det gælder større

         økonomiske sager er medlemmer af Hovedservicerådet planlæggere og

         administratorer. De har et overordnet tilsyn med A A’s serviceaktiviteter. De

         praktiserer dette tilsyn, når de vælger eller godkender personer til service

9.       Koncept:

         God ledelse i hele servicestrukturen er uundværlig for vor fortsatte virke og

         overlevelse. Den ledelse, som engang blev udøvet af A A’s grundlæggere, må

         medlemmerne af Hovedservicerådet nødvendigvis påtage sig.

10.     Koncept:

         Ethvert serviceansvar må have en beføjelse, som svarer til ansvaret. Beføjelsen

         skal være klart defineret

11.      Koncept:

         Medlemmerne af Hovedservicerådet bør altid have de bedst mulige udvalg, ledere,

         personale og rådgivere.

         Derfor må sammensætning, kvalifikationer, fremlæggelsesprocedurer samt

         rettigheder og pligter altid være spørgsmål, der skal ligge os stærkt på sinde.

12.     Koncept:

         Servicekonferencen er forpligtet til:

•        at overholde ånden i A A’s Traditioner og drage omsorg for, at den aldrig

         bliver sæde for farlig velstand eller magt;

•        at dens økonomi må bygge på det forsigtige og kloge princip, at der

         skal være tilstrækkelige driftsmidler og rimelig reserve til rådighed;

•        at ingen af dens medlemmer får overdraget myndighed over andre

         uden at være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer;

•        at den når frem til alle vigtige beslutninger gennem drøftelser,

         afstemning og - i videst muligt omfang - et solidt flertal;

•        at den aldrig gør sig skyldig i personforfølgelse eller giver anledning til

         offentlige stridsspørgsmål;

•        at den aldrig blander sig i politik, og at den, som det fællesskab, den

         tjener, altid vil forblive demokratisk i tanke og handling.

Side 5

28-01-2010